АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001

- „Да го градиме мозаикот на духовното траење“
(Комисија за детски права-програма за култура и уметност)
- „Децата од Битола за децата од Арачиново, со љубов“
(Комисија за детски права-хуманитарна акција)
- „Мир наспроти војна генератор на информации“
(Комисија за човекови права)
- „Да ги надминеме стресовите од конфликтот и да се припремиме за живот во мултиетничко општество“
(Комисија за детски права-програма за социјални прашања)
- „Станав мајка, а сеуште сум дете“
(Програма за здравство и социјални прашања)
- „Рамковна меѓуетничка Role Play школа“
(Освоена трета награда)
- „Изложба на детски креации, интернационален ден на децата-CRC“
- „Учество на семинари, конференции, работилници“
 
 
www.amos.org.mk