АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Децата од Битола за децата од Арачиново, со љубов“
(Комисија за детски права-хуманитарна акција)


2. Времетраење на проектот
се одржа на 30.6.2001 и 1.7.2001 година

3. Локација
Повеќе пунктови во центарот на Битола 
 
 
 
 
www.amos.org.mk