АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Програма

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на РМ“, бр.31 од 02.07.1998 година), Собранието на Центарот за човекови права „АМОС“ - Битола, на ден 01.03.2001 година ја утврди следната

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Програмата на Центарот произлегува од целите и задачите при што во работењето посебен акцент ќе се даде на промовирање и имплементирање на човековите права, со посебен акцент на детските права содржани во Конвенцијата за Правата на Децата, и нивно застапување, како и правата на жената, со цел да им помогнеме за правилен развој на децата за да можат да израснат во здрави деца во срќни семејства, преку едукација и асистенција.

Цели и задачи:

• Промоција и имплементација на човековите права, со посебен акцент на правата на жената, а пред се детските права, содржани во универзалната декларација за човекови права, Европската декларација за човекови права, Конвенцијата за правата на детето
 
 
• Мониторитање-следење и контрола на имплементација на Универзалната декларација за човекови права, Европската декларација за човекови права, Конвенцијата за правата на детето

• Да им помогнеме на децата во намалување на нивните невољи, да го унапредат целосниот развој на нивниот човечки потенцијал и да им ја развиеме свеста за сопствените потреби, права и можности

• Унапредување на здравјето на децата

• Улогата на жените, здравјето на мајките и планирањето на семејството

• Улогата на семејството како предуслов за стабилно општество
 
 
• Основно образование и описменување за сите деца и родители

• Борба против сиромаштијата

• Помагање на деца кои живеат во особено тешки услови-лица со специфични потреби, жртви на насилство, сирачиња, деца на улица/улични деца, инвалиди, малтретирани, социјално загрозени и експлоатирани деца, жртви на природни катастрофи, деца бегалци, незаконско користење на детската работна сила, или жртви на незаконско користење на дроги

• Превентивни активности за заштита од настанување на социопатолошки појави


• Бегалци-пружење на психосоцијална помош и поддршка

• Заштита и унапредување на човековата средина

• Унапредување на вредноста на мирот, разбирањето и дијалогот

• Градење демократско и граѓанско општество

• Иницирање и активно вклучување на жените во јавниот живот и демократските процеси

• Соработка со други НВОи, владини институции и поединци во земјата и странство

• Организирање на тренинзи, семинари, обука, натпревари, изложби како и публикување на пишувани, аудио и видео записи

Претседател на Центарот за човекови права „АМОС“ - Битола:
Сашо Кочанковски


 
 
www.amos.org.mk