АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

- Семинар: Човекови права, Хелсиншки Комитет, јануари, Охрид
- Младински Инфомативен Центар
- Конференција: Европа за и со децата, Совет на Европа, 2-5 април, Монако
- Семинар: Младинско учество, 15 април, Битола
- Тренинг: Медумска кампања, 27 април, Битола
- Промоција на КОМПАС на македонски јазик, 28 април, Скопје
- Семинар: Градење на мирот и трансформацијата на конфликти, Balkan Youth Without Borders (BYWB) & National Albanian American Council, 9-10 мај, Приштина
- Проект: Одам да гласам за прв пат, Американска Амбасада, мај-август, Битола, Прилеп, Демир Хисар, Ресен, Крушево
- Избор на нов претседател на Советот на невладини организации Преспа-Охрид, East West Institute, 24 јуни, Охрид
- Национален тренинг курс за едукација за човекови права со млади

 
 
www.amos.org.mk