АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

1. Име на семинарот:
МЛАДИНСКО УЧЕСТВО

2. Локален координатор
Билјана Темелкова

3. Проект:
УЧЕСТВО НА МЛАДИТЕ ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

4. Во партнерство со:
Општина Битола и Младински Совет - Прилеп

5. Време:
15 април, 2006

6. Подржан од:
УНИЦЕФ
 
 


 
 
www.amos.org.mk