АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004

- Евалуација на проектот „Школа за демократија“ - март, Прилеп
- „Младински НВО Форум, Коалиција „Сега“ - март, Охрид
- „Обука на коалиција „Сега“ - Односи со јавност и вештини за кмуникација“ - јуни, Скопје
- „Јавна расправа, Младински акционен план“ - јули, Битола
- „Младински форум, Национална стратегија за млади на Република Македонија“ - октомври, Скопје
- „Учество на „SEE Youth Policy Conference“ - 17-20 ноември, Охрид
- „Прослава на Меѓународниот ден на детето и меѓународниот ден за борба против насилството врз детето“ - 19 ноември, Битола
- „Учество на манифестацијата „10 милиони ѕвездички“, организирана од страна на Caritas France“ - декмври, Скопје
- „Учество на НВО Саем“ - декември, Скопје
 
 
www.amos.org.mk