АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004 <<

1. Име на проектот
„Учество на манифестацијата „10 милиони ѕвездички“, организирана од страна на Caritas France“

2. Времетраење на проектот
декември

3. Локација
Скопје
 
 
 
 
www.amos.org.mk