АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Цели и задачи

• Промоција и имплементација на човековите права, со посебен акцент на правата на жената, а пред се детските права, содржани во универзалната декларација за човекови права, Европската декларација за човекови права, Конвенцијата за правата на детето

• Мониторитање-следење и контрола на имплементација на Универзалната декларација за човекови права, Европската декларација за човекови права, Конвенцијата за правата на детето

• Да им помогнеме на децата во намалување на нивните невољи, да го унапредат целосниот развој на нивниот човечки потенцијал и да им ја развиеме свеста за сопствените потреби, права и можности

• Унапредување на здравјето на децата

• Улогата на жените, здравјето на мајките и планирањето на семејството

• Улогата на семејството како предуслов за стабилно општество


• Основно образование и описменување за сите деца и родители

 
 
• Борба против сиромаштијата

• Помагање на деца кои живеат во особено тешки услови-лица со специфични потреби, жртви на насилство, сирачиња, деца на улица/улични деца, инвалиди, малтретирани, социјално загрозени и експлоатирани деца, жртви на природни катастрофи, деца бегалци, незаконско користење на детската работна сила, или жртви на незаконско користење на дроги

• Превентивни активности за заштита од настанување на социопатолошки појави


• Бегалци-пружење на психосоцијална помош и поддршка
 
 

• Заштита и унапредување на човековата средина

• Унапредување на вредноста на мирот, разбирањето и дијалогот

• Градење демократско и граѓанско општество

• Иницирање и активно вклучување на жените во јавниот живот и демократските процеси

• Соработка со други НВОи, владини институции и поединци во земјата и странство

• Организирање на тренинзи, семинари, обука, натпревари, изложби како и публикување на пишувани, аудио и видео записи

 
 
www.amos.org.mk