АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2003

- „Школа за демократија“ - март, Охрид
- Симинар: „Управување со проекти - Евалуација“ - март, Скопје
- „Тренинг на тренери за едукација за човекови права“ - април, Будимпешта
- „Обука за ненасилна разработка на конфликти“ - април, Охрид
- „Хармонија и различност“ - август, Хрватска
- „Подготвителен состанок за Национален Тренинг курс за едукација за човекови права со млади луѓе“ - август, Битола
- „Културен камп, Фрушка гора“ - септември, СиЦГ
- „Потпишување Платформа за мир“ - септември, Битола
- „Прослава на Денот на детето“ - ноември, Битола
- „Тренинг на тренери за едукација за човекови права со млади луѓе“ ноември, Будимпешта
- „Семинар HARM REDUCTION“ - ноември, Балатон, Унгарија
- „Партнерство со Младински Совет“ - ноември, Прилеп
- „Национален тренинг курс за едукација за човекови права со млади луѓе“ - декември, Битола
- „Подарување играчки во Домот за доенчиња и мали деца Мајчин дом“ - Битола
 
 
www.amos.org.mk