АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2003 <<

1. Име на проектот
„Подарување играчки во Домот за доенчиња и мали деца Мајчин дом“

2
. Локација
Битола
 
  
 
www.amos.org.mk