АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Организациона структура


- м-р Сашо Кочанковски претседател на АМОС; комисија за детски права; координатор на оддел за едукација
- Билјана Бејковска комисија за човекови права - претседател; координатор на оддел за социјални прашања
- др. Лилјана Кочанковска комисија за права на жената - претседател; координатор на оддел за здравство
- Борче Бејковски координатор на оддел за човекова околина
- Снежана Попоска координатор на оддел за култура и уметност
 
 
 
 
www.amos.org.mk