АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2003 <<

1. Име на проектот
„Семинар HARM REDUCTION“

2. Времетраење на проектот
ноември

3 . Локација
Балатон, Унгарија
 
 

 
 
www.amos.org.mk