АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2003 <<

1. Име на проектот
„Национален тренинг курс за едукација за човекови права со млади луѓе“

2. Цели на проектот
•  Да се развијат знаења и способности кај учесниците за клучните концепти при работата во полето на човековите права и едукацијата за човекови права со млади луѓе
•  Едукација на учесниците да делуваат како едукатори при едукацијата за човекови права со користење на “Компас” и негова употреба во локален контекст
•  Курсот даде основа за иницирање на мрежа на тренери/едукатори за едукацијата за човекови права во Македонија, кои ќе го користат ”Компас”
•  Адаптација на знаењата на локално ниво и иницијатива на нови иновативни пристапи кои би функционирале во нивната работна средина
•  Можност за учесниците да ги идентификуваат горливите прашања за човековите права во Република Македонија и размена на искуства и ставови
•  Истражување на карактеристиките и врските меѓу формалното и неформалното образование во врска со едукацијата за човекови права
•  Презентирање на образовни пристапи базирани врз експериментално учење

 
 
3. Целна група
Тренери активни во неформалното образование, посебно во младинските организации и асоцијации, во активностите со младинската работа или други невладини организации кои имаат врска со едукација за човекови права, како и наставници од формалното образование.
Просечна возраст : 20-35 години
Број на учесници: 30

4. Времетраење на проектот
15-21 декември 2003

5. Локација
Битола, Република Македонија

6. Поддржан од
Совет на Европа
Директоријат за млади и спорт
 


 
 
www.amos.org.mk