АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2003 <<

1. Име на проектот
„Хармонија и различност“

2. Партнерски организации
•  Ромска женска асоцијација “За нашите деца”- Темишвар, Романија
•  “Ромско срце”- Хрватска

3. Цели на проектот
•  Зач увување на традицијата и етно-културната различност преку запознавање едни со други (помеѓу партнерите)
•  Промовирање на интеркултурен дијалог, директно и он-лајн, помеѓу младите луѓе од Романија, Македонија и Хрватска
•  Промовирање на демократски вредности и интер-етничко разбирање

4. Целна група
25 млади луѓе на возраст од 15-21година (10 млади луѓе од Романија, 5 од Македонија, 10 од Хрватска)

5. Времетраење на проектот
Август-септември 2003

6. Локација
Летен камп во Књежеви Виногради, Хрватска

 
 

7. Поддржан од
Југоисточен Европски Младински Иницијативен Фонд


 
 
www.amos.org.mk