АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004 <<

1. Име на проектот
„Учество на „SEE Youth Policy Conference“

2. Времетраење на проектот
17-20 ноември

3
. Локација
Охрид
 
 
 
 
www.amos.org.mk