АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004 <<

1. Име на проектот
Евалуација на проектот „Школа за демократија“

2. Времетраење на проектот
март

3
. Локација
Прилеп
 
 

 
 
www.amos.org.mk