АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004 <<

1. Име на проектот
„Обука на коалиција „Сега“ - Односи со јавност и вештини за кмуникација“

2. Времетраење на проектот
јуни

3
. Локација
Скопје
 
 

 
 
www.amos.org.mk