АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2004 <<

1. Име на проектот
„Прослава на Меѓународниот ден на детето и меѓународниот ден за борба против насилството врз детето“

2. Времетраење на проектот
19 ноември

3
. Локација
Битола
 
  
 
www.amos.org.mk