АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

1. Конференција:
Европа за и со децата, Совет на Европа

2. Време
2-5 април

3
. Локација
Монако
 
 

 
 
www.amos.org.mk