АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

1. Семинар:
Човекови права, Хелсиншки Комитет

2. Времетраење на семинарот
јануари

3
. Локација
Охрид
 
 

 
 
www.amos.org.mk