АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

•  Име на активноста:
ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСПА/ОХРИД

•  Цели:
Унапредување и подобрување на прекуграничната соработка помеѓу НВО-и од Македонија, Албанија и Грција

•  Активности:
- Потпишување на Меморандум за разбирање
- Избирање на втор претседател на Советот на невладини организации Преспа/Охрид

•  Учесник:
М-р Сашо Кочанковски

•  Време:
24 јуни

•  Локација:
Охрид

•  Поддржана и оргаизирана од:
East West Institute - Centre for Border Co-operation.
За повеке информации посетете ја : www.prespaohrid-ngo.org
 
 

 
 
www.amos.org.mk