АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2006 <<

1. Име на проектот:
“ОДАМ ДА ГЛАСАМ ЗА ПРВ ПАТ”

2. Тим кој го реализира проектот:
м-р Сашо Кочанковски, координатор и едукатор
Билјана Темелкова, едукатор
Лилјана Кочанковска, едукатор
Пеце Ристевски, едукатор
Снежана Попоска, асистент
Даниела Ризевска, асистент
Владимир Стефановски, асистент
Владо Ѓорески, дизајнер
Христо Бојаџиев, експерт, подготовка за печатење
Пеце Цветановски, експерт
Мери Радевска, ескперт
Омер Сулејман, консултант

3. Цели на проектот:
Главните цели се едукација и мотивација на младите луѓе, на возраст од 18-19 години, да излезат на гласање на следните парламентарни избори и да ги остварат нивните човекови и граѓански права да гласаат.
Да се едуцираат младите луѓе за важноста и значењето на парламентарните избори, за нивната улога и важноста во изборите, за начините на реализирање на овие права преку конкретни активности и техники (симулации , играње на улоги и др.)

 
 

4. Целна група:
200 млади луѓе на возраст од 18-19 години, од Битола, Ресен, Прилеп, Демир Хисар и Крушево, кои оваа година ќе гласаат прв пат.

5. Во партнерство со:
Советот на Битола и Градоначалникот на Битола ќе ја поддржат реализацијата на овој проект, како и членови на повеќе младински НВО-и, кои учествуваат како логистика.

6. Времетраење:
Мај - август

7. Локација
Битола, Ресен, Прилеп, Демир Хисар, Крушево

8. Подржан од:
Американска Амбасада


 
 
www.amos.org.mk