АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Младински Информативен ЦентарПроект поддржан од Локална самоуправа - Битола и Градоначалник
на Општина Битола

 

Проект: Учество на младите во локалната самоуправа 

Цел: Да се зголеми учеството на младите во процесите на донесување на одлуки во локалната самоуправа

Целна група:
• Млади на возраст од 13 до 18 години
• Студенти
• Средношколци
• Подмладоци на политички партии
• Членови на НВО-и
• Општински авторитети

Времетраење:
01 Септември 2005 до 31 Декември 2006

Географска покриеност:
•  Битола
•  Прилеп
•  Кичево

 

Следно
 
 
www.amos.org.mk