АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Мир наспроти војна генератор на информации“
(Комисија за човекови права)


2. Времетраење на проектот
септември-октомври 2001

3. Локација
Битола

4. Поддржано од:
ФИООМ
 
 
 
 
www.amos.org.mk