АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Станав мајка, а сеуште сум дете“
(Програма за здравство и социјални прашања)


2. Времетраење на проектот
октомври 2001 - март 2002

3. Локација
Ромска заедница, Баир, Битола

4. Подржано од:
ФИООМ

 
 
 
 
www.amos.org.mk