АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Рамковна меѓуетничка Role Play школа“
(Освоена трета награда)


2. Времетраење на проектот
декември 2001

3. Локација
Прилеп