АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Да го градиме мозаикот на духовното траење“
(Комисија за детски права-програма за култура и уметност)


2. Времетраење на проектот
мај-јуни 2001

3. Локација
Хераклеа Линкестис и Завод, музеј и галерија, Битола

4. Поддржано од:
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG,
WISSENSCHAFT UND KULTUR - ÖSTERREICH
 
 
 
 
www.amos.org.mk