АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2001 <<


1. Име на проектот
„Да ги надминеме стресовите од конфликтот и да се припремиме за живот во мултиетничко општество“
(Комисија за детски права-програма за социјални прашања)


2. Времетраење на проектот
август-октомври 2001

3. Партнерски организации
„За среќно семејство“ - Тетово

4. Поддржано од:
УНИЦЕФ
 
 
 
 
www.amos.org.mk