АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Промоција и имплементација на човековите права, со посебен акцент на детските права од Конвенцијата за Детски Права, како и правата на жената низ едукација, помош, застапување и лобирање. Целта е да им помогнеме на децата да израснат во здрави деца, во среќно семејство.

Центарот за човекови права "АМОС" од Битола е здружение на граѓани формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на човековите права, со посебен акцент на правата на жената, а пред се детските права.

Официјалната регистрација на АМОС е на 06.04.2001 година во Битола.

 
 
www.amos.org.mk