АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2003 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
Контакт
ул. Скоевска 114, Битола
Република Македонија
Телефон/Факс:
++ 389 47 252 307
e-mail: amos@amos.org.mk
http://www.amos.org.mk
 


- Универзална декларација за правата на човекот


- Меѓународна конвенција за укинување на сите форми на расна дискриминација

- Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената

- Конвенција за правата на детето

- Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи

- Декларација за правата на детето

- Декларација за правото на народите на мир

- Конвенција против дискриминација во образованието

- Виенска декларација и програма за акција


- Европска социјална повелба

- Дополнителен протокол кон европската социјална повелба

- Протокол со кој се врши измена и дополнување на европската социјална повелба

- Европска повелба за регионалните или малцинските јазици

- Европска спогодба за лицата учесници во постапката пред европскиот суд за човекови права


- Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства

 
 
www.amos.org.mk