АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2003 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
Контакт
ул. Скоевска 114, Битола
Република Македонија
Телефон/Факс:
++ 389 47 252 307
e-mail: amos@amos.org.mk
http://www.amos.org.mk
 


ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВОТО НА НАРОДИТЕ НА МИР
(Одобрена од Генералното собрание со резолуција 39/11 од 12 ноември 1984.)

Генералното собрание,

Повторно потврдувајќи дека највисока цел на О.Н. е одржувањето на меѓународниот мир и безбедност,

Имајќи ги предвид основните принципи на меѓународното право изложени во Повелбата на О.Н,

Изразувајќи ја волјата и стремежот на сите народи да се искорени војната од животот на човештвото и над се, да се спречи светската широка нуклеарна катастрофа,

Уверени дека животот без војна служи како основен предуслов за благосостојба, развој и прогрес на земјите, и за целосно остварување на правата и основните слободи прокламирани од О.Н.,

Свесни дека во нуклеарната ера изградувањето на траен мир на Земјата претставува основен услов за заштита на човековата цивилизација и за опстанок на човековиот род,

Признавајќи дека одржувањето на мирен живот за народите е света должност на секоја држава,

1.Свечено прокламираат дека народите на нашата планета имаат свето право на мир;

2.Свечено прокламираат дека заштитата на правото на народите на мир и унапредување на неговото остварување е основна обврска за секоја држава;

 
   

3.Нагласуваат дека обезбедувањето на правото на народите на мир зависи од тоа дали политиките на државите се директно насочени кон укинување на заканата со војна, посебно нуклеарната, одрекувањето на употреба на сила во меѓународните односи и решавање на меѓународните спорови на Повелбата на О.Н.;

4.Ги молат сите држави и меѓународни организации да преземат што е во нивна моќ да помогнат во остварување на правото на народите на мир со усвојување на погодни мерки на национален и меѓународен план.;

 


 
 
www.amos.org.mk