АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2008 <<

1. Име на предавањето:
'ЧОВЕКОВИ ПРАВА"

2. Тим кој го реализира предавањето:
м-р Сашо Кочанковски, предавач по предметот “Педагошка психологија”
Билјана Бејковска- сениор тренер за човекови права
Борче Бејковски, помлад тренер за човекови права

3. Теми
- Човекови права
- Женски права
- Права на пациентите

4. Целна група:
30 студенти од 3 година, при Високата Медицинска Школа во Битола, при Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола.

5. Времетраење:
Мај 2008

6. Локација
Висока Медицинска Школа во Битола

wew
qweqweqe
qweqwe

 

 
 

 
 
www.amos.org.mk