АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2007 <<

1. Име на проектот:
'МОСТОВИ - АЈДЕ ДА ГРАДИМЕ ПРИЈАТЕЛСТВА"

2. Тим кој го реализира проектот:
м-р Сашо Кочанковски, координатор и едукатор
Билјана Темелкова, едукатор
Лилјана Кочанковска, едукатор
Борче Бејковски, едукатор

Снежана Попоска, асистент
Омер Сулејман, асистент

3. Цели на проектот
· Промовирање на вредности: човекови права, прифаќање, толеранција, почитување, ненасилно решавање на конфликти;
· Учесниците да се стекнат со капацитет за заедничко учење и работење и да се промовира заемното разбирање;
· Учесниците да се стекнат со знаења и способности со кои ќе се обидат да ги променат нееднаквоста, неправдата, стереотипите и предрасудите во ситуации кога ќе се соочат со нив;
· Креирање детска изложба од детски трудови (слики, цртежи и литературни творби.

4. Целна група:
48 деца на возраст од 10-14 години, претставници на етничките групи кои живеат во Битола (Македонци, Албанци, Турци, Срби, Роми, Власи, Руси).

5. Во партнерство со:
Советот на Битола и Градоначалникот на Битола, Центарот за култура - Битола.

6. Времетраење:
Јуни - септември 2007

7. Локација
Битола

8. Подржан од:
Амбасадата на Швајцарија во Р. Македонија


 
 

 
 
www.amos.org.mk