АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на активноста:
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА -10 ДЕКЕМВРИ

•  Цел:
Да се одбележи Меѓународниот ден на човековите права - 10 декември
Да се подигне свесноста за човековите права, прекршувањата и механизмите за заштита.

•  Активности
- Претставување на Декларацијата од подмладокот на Хелсиншки Комитет
- Проекција на филм
- Дискусија поврзана со темата на филмот

•  Во партнерство со:
Хелсиншки Комитет за човекови права на Република Македонија
УНИЦЕФ Канцеларија во Скопје

•  Време:
14 декември

•  Локација:
Сала на градска библиотека, Битола
 
 


 
 
www.amos.org.mk