АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1.Име на активноста:
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА ОД СЕКАКОВ ВИД ЗЛОУПОТРЕБА, 19 НОЕМВРИ И МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН ЗА ДЕТСКИТЕ ПРАВА - 20 НОЕМВРИ

2.
Цел:
•  Одбележување на Меѓународниот ден за превнција на децата од секаков вид злоупотреба, 19 ноември и прославување на Меѓународниот ден на детските права - 20 ноември
•  Промовирање на Конвенцијата за детски парава на ОН
•  Подигнување на јавната свест за детските права, прекршувањата и механизмите на заштита.

3. Активности:
•  Промовирање на кампањата со жолти ленти за превенција на насилството врс децата во Битола
•  Посета на Домот за доенчиња и мали деца без родители во Битола
•  Донирање на играчки и едночасовно играње и дружење со децата од Домот
•  Изложба на детски креации
•  Медиумска презентација на локалните ТВ станици

4. Време:
20 ноември

 
 
5.Локација:
Дом за доенчиња и мали деца без родители Битола
Сала на Музејот, Битола


 
 
www.amos.org.mk