АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на активноста:
КОНСУЛТАТИВНА СРЕДБА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА КОМПАСИТО-ДЕТСКИ ПРИРАЧНИК ЗА НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА”

2. Учесник:
м-р Сашо Кочанковски , член во експертскиот тим

3. Цели:
- Собирање на искуствата од користењето и развивањето на материјали за едукација за човекови права со и за деца
- Да се дефинираат клучните содржини, едукативните приоди и темите на прирачникот
- Да се идентификуваат специфичностите на Компасито
- Да се дефинира улогата на консултативната група и улогата на децата во процесот на продукција
- Одредување на реалистичка временска рамка за развој на Компасито

4. Времетраење:
10-11 ноември, 2005

5. Локација:
Европски младински центар Будимпешта

6. Подржан од:
Совет на Европа, Младинска програма-едукација за човекови права

 
 


 
 
www.amos.org.mk