АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на семинарот:
“МИР И ТОЛЕРАНЦИЈА ВО ОПШТИНИТЕ ПО МЕРКА НА МЛАДИТЕ”

2. Учесници:
м-р Сашо Кочанковски, тренер
Билјана Темелкова, едукатор

3. Во партнерство со:
Младински Совет -Прилеп

3. Времетраење:
4-6 ноември, 2005

5. Локација
Охрид

6. Подржан од:
УНИЦЕФ

 
 


 
 
www.amos.org.mk