АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на тренингот:
Обука за членовите на Коалицијата СЕГА на тема: Застапување и лобирање

2. Времетраење на тренингот
2-4 Ноември 2005

3. Локација:
Хотел Амбасадор - Скопје

 
 

 
 
www.amos.org.mk