АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на семинарот :
Застапување и лобирање, Коалиција СЕГА

•  Време:
октомври

•  Локација:
Охрид

 
 

 
 
www.amos.org.mk