АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на тренингот:
“ИНТЕРКУЛТУРНО УЧЕЊЕ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА”

2. Учесници:
Билјана Темелкова, м-р Сашо Кочанковски, Мирче Ѓоревски, Лилјана Кочанковска

3. Во партнерство со:
НЕКСЕС - Барцелона, Шпанија

4. Времетраење:
23-30 октомври, 2005

5. Локација
“Марти Кодолар“ - Барцелона, Шпанија

 
 


 
 
www.amos.org.mk