АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на проектот:
“ОПШТИНИ ПО МЕРКА НА МЛАДИТЕ”

2. Во партнерство со:
Младински Совет - Прилеп

3. Времетраење:
Октомври-декември, 2005

5. Локација:
Битола

6. Подржан од:
УНИЦЕФ

 
 


 
 
www.amos.org.mk