АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

1. Име на активноста:
“СТУДИСКА СЕСИЈА: ИСПОЛНУВАЊЕ НА ВЕТЕНОТО -МЛАДИНСКА МРЕЖА ЗА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА”

2. Учесник:
м-р Сашо Кочанковски, организатор и тренер на Националниот тренинг курс за едукација за човекови права со млади, во Македонија, 2003 година

3. Цели на активноста:
- Собирање на организаторите, тренерите и мултиплаерите на националните и регионалните курсевии за едукација за човекови права со млади
- Да се развијат стратегии за обезбедување на долгорочна одржливост на наципоналните и локалните програми за едукација за човекови права со млади.
- Да се разменат различните искуства од националните и регионалните курсеви и користењето на Компас
- Да се евалуира импактот на овие курсеви
- Да се соберат примери за добри практики како би се користеле за идни тренинзи
- Да се консолидира и развие младинската мрежа за едукација за човекови права

4. Времетраење:
3-9 октомври, 2005

 
 

5. Локација:
Европски младински центар Будимпешта

6. Подржан од:
Совет на Европа, Младинска програма-едукација за човекови права
 


 
 
www.amos.org.mk