АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на тренингот:
Основен тренинг за стратешко планирање – Младинска коалиција СЕГА


•  Учесник:
Владимир Стефановски

•  Времетраење на тренингот:
15-18 август

•  Локација:
Маврово

 
 

 
 
www.amos.org.mk