АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2005 <<

•  Име на активноста:
ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТОТ НА НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСПА/ОХРИД

•  Цели:
Формирање на Советот на невладини организации Преспа/Охрид заради подобрување на прекуграничната соработка помеѓу НВО-и од Македонија, Албанија и Грција

•  Активности:
- Активно учество во формирањето на Советот на невладини организации Преспа/Охрид
- Потпишување на Меморандум за разбирање
- Избирање на прв претседател на Советот на невладини организации Преспа/Охрид

•  Учесници:
М-р Сашо Кочанковски, Билјана Темелкова и Мирче Ѓоревски

•  Време:
22 јуни

•  Локација:
Охрид

 
 
•  Поддржана и оргаизирана од:
EastWest Institute - Centre for Border Co-operation.
За повеке информации посетете ја: www.prespaohrid-ngo.org

 
 
www.amos.org.mk