АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Градење мрежа на локални опсервери за детските права“

2. Главна цел
- Промовирање, едукација и заштита на детските права помеѓу младте на училишна возраст во Битола.

3. Цели
- Да се подигне свесноста и чувствителноста за детските права, како и потребата за нивна заштита помеѓу учениците во сите основни и средни училишта во Битола, кај родителите-членови на советот на родители, директорите и професионалните тимови (педагози, психолози и социјални работници);
- Воспоставување на локална мрежа на опсервери за детските права;
- Информирање на јавноста за активностите на мрежата, како за нарушувањето на детските права, со цел за високо ниво на заштита.

4. Целна група
- Децата кои посетуваат основни и средни училишта во Битола, професионалните тимови во училиштата, вклучувајки ги директирите, како и родителите членови на советот на родители. Бројот на директни
учесници беше 65, а индиректни корисници беа сите млади на
 
 
училишна возраст во Битола. Сите учесници беа од Битола, но имаше
претставници од сите етнички групи (македонци, роми, турци, албанци, власи и срби). Ниваната возраст беше помеѓу 12-18 години.

5. Времетраење на проектот
август-декември 2002

6. Локација
Битола
 
 

 
 
www.amos.org.mk