АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Градење доверба и пријателства со градење на мостови на културно, религиско и јазично разбирање“

2. Главна цел
- Невладини организации (албански, турски, српски, влашки, ромски)

3. Главна цел
- Градење мултиетничка свесност кај детската популација, како и едукација на младата генерација за нови форми на комуникација кои водат кон разбирање, прифаќање и почитување на различностите.

4. Цели на проектот
- Учење на основни фрази на различните јазици;
- Фамилијаризирање со културата, обичаите и традицијата на различните етнички заедници.

5. Целни групи
- 36 деца на возраст од 8-12 години од различни етнички заедници што живеат во Битола: македонци, албанци, турци, срби, власи и роми.

6. Времетраење на проектот
 
 
септември-декември 2002

7. Поддржани од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија, Програма за подобрување на мултиетничките односи.
 
 

 
 
www.amos.org.mk