АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Сила на поединецот“

2. Главна цел
- Едукација и мотивирање на граѓаните да гласаат на наредните парламентарни избори и да ги остварат нивните човекови и граѓански права за гласање.

3. Цели
- Да се едуцираат граѓаните од Битола за важноста и значењето на парламентарните избори.
- Да се едуцираат граѓаните од Битола за нивната улога и нивната сила при изборите.
- Да се едуцираат за начините на остварувањето на ова право.
- Да се мотивираат граѓаните на Битола да излезат на гласање, посебно жените и малцинствата (Ромите)

4. Времетраење на проектот
јули-октомври 2002

5. Локација
Битола
 
 

6. Поддржан од:
Американска Амбасада-Скопје, Македонија
 
 
www.amos.org.mk