АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Личните документи-прв чекор во остварувањето на човековите и граѓанските права“

2. Главна цел
- Запознавање на ромите од Битола со нивните граѓански и човекови права. Потребата за лични документи е основа за остварување на нивните граѓански и човекови права и нивно активно учество во општеството. Посебно во остварувањето на правото за учество во изборите и гласањето (локални парламентарни избори).

3. Цели
- Подготовка на оваа маргинализирана група за нивно активно вклучување во остварување на нивните права и активности во општеството
- Информирање и едукација за основните човекови права
- Добивање информации како да ги обезбедат личните документи
- Делење на брошури помеѓу ромската популација во Битола

4. Целна група
- Целна група се ромите од Битола, како една од најмаргинализираните групи во Битола. Тие живеат во екстремна сиромаштија, без услови за
 
 
живот, образование и поддршка. Директни корисници ќе бидат 50 роми од месноста Баир, 300 лица од нивните семејства, а индиректни корисници ќе бидат сите роми од Битола

5. Времетраење на проектот
април, мај и јуни 2002

6. Локација
Битола

7. Подржан од:
Светска Банка
 
 
www.amos.org.mk