АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
Да ги намалиме стресовите од конфликтот и да почнеме да ја градиме довербата за живот во мултиетничко општество, повторно“

2. Главна цел
- Ублажување на последиците од воените дејствија кај раселените лица, како и помагање за полесна адаптација во новата средина.

3. Цели на проектот
- Да се направи животот на раселените семејства од кризните подрачја поприфатлив во новата средина;
- Редуцирање на последиците од стресот и конфликтите предизвикани од војната;
- Адаптација на новата средина;
- Креирање на позитивни погледи кон себе, кон другите и кон животот.

4. Целни групи
- 50 деца и нивните семејства од кризните подрачја кои се сместени кај своите роднини, пријатели во Битола, 50 деца-врсници од Битола

5. Времетраење на проектот
 
 
април-јуни 2002

6. Локација
Битола

Поддржани од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија
 
 
 
 
www.amos.org.mk