АМОСАМОС
 
 
Copyright © 2007 AMOS. All rights reserved.
 
 
 
 

Детски права
Права на жената
Човекови права
Детски права
Права на жената
Човекови права
Активности 2002 <<

1. Име на проектот
„Отворен разговор за редовна еднаквост“

2. Партнерски организации
- Женска Граѓанска Иницијатива „КЛЕА“-Битола

3. Цели на проектот
- Мултисекторско зајакнување на жената-економско и политичко, преку сензибилизација на жените и заедницата за родова еднаквост.

4. Целна група
- Жени-претприемачи
- Жени од политички партии
- Жени од локална самоуправа
- Жени од медиумите

5. Времетраење на проектот
мај-август 2002

6. Локација
Битола

 
 
7. Подржан од:
Фондација Институт Отворено Општество Македонија


 
 
www.amos.org.mk